Biz Hakda

“Hojaly” hojalyk jemgyýeti 2016-njy ýylyň mart aýynyň 18-ne we 2016-njy ýylyň aprel aýynyň 1-ne daşary ýurt kompaniýalary bilen şertnamalar baglanyşmak arkaly ýumşak, gaty (petir), şokolad we karamel örtükli köke we wafli önümlerini awtomatik, dünýä ülňelerinde öndürjek zawody gurdy we "Kilwan" haryt nyşany bilen türkmen bazarlaryna konditer önümleriniň köpdürli görnüşlerini hödürledi.

Enjamlaryň önümçilikde bökdençsiz işlemeginiň ýola goýulmagy bilen ýerli çig mallary ulanmak arkaly dünýä bazarlarynda bäsleşige ukyply ýokary hilli önümleriniň önümçiliginiň artdyrylmaga başlanmagy netijesinde halkymyz "Wasp", "Has", 'Kesp", "Rende", "Seýrana", "Pasyllar", "Altyn däne", “Wada”, “Asyýa”, "Mardop", "Özge" ýaly kökeler we "Tans" atly wafliler bilen toý saçaklaryny datlandyrdylar.

Tagamy unudulmajak konditer önümleri türkmen bazarlarynyň ähli söwda nokatlaryndan alyp bilersiňiz.

Sertifikat