Tokaý Miweli

Zefir hurşly köke

Tokaý Miweli

Şekerli we kremli köke

Süýjiden Süýji

Karamel Hurşly Köke

Önümlerimiz

Kilwan ähli görnüşdäki konditer önümçiligi bilen meşgullanýar

2016'dan bäri

Biz "Kilwan"

“Hojaly” hojalyk jemgyýeti 2016-njy ýylyň mart aýynyň 18-ne we 2016-njy ýylyň aprel aýynyň 1-ne daşary ýurt kompaniýalary bilen şertnamalar baglanyşmak arkaly ýumşak, gaty (petir), şokolad we karamel örtükli köke we wafli önümlerini awtomatik, dünýä ülňelerinde öndürjek zawody gurdy we "Kilwan" haryt nyşany bilen türkmen bazarlaryna konditer önümleriniň köpdürli görnüşlerini hödürledi.

Giňişleýin

Hojalyýew Tirkişmyrat Direktor

Biziň agzybir kollektiwimiz bilen iş öndürijiligimizi has-da artdyryp bazar gatnaşyklaryna bäsdeşlige ukyply ýokary hilli önümlerimiziň uly tapgyryny öndürip ilata hödürleýäris. Biziň esasy makasadymyz ýurdumyzda iýmit bolçulugyny döretmek bolup durýar.

Babalyýew Şageldi Direktoryň Orunbasary

Jemgiýetimiziň “Kilwan” haryt nyşanly konditer önümlerini öndürýän önümçilik sehinde öz işine ökde tejribeli hünärmenleriň bir näçesi ýadawsyz zähmet çekýär.Bu bolsa dünýä ülňilerine laýyk gelýän ýokary hilli täzeden-täze konditer önümleriniň müşderilerimize ýetirilmegine uly itergi berýär.

Ýakup Tirkişmyradow Satyn alyş we satyş bölüminiň baş hünärmeni

Biziň önümlerimiz ýokary hili, gaplanyş aýratynlyklary bilen tapawutlanýar. Kärhananyň azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy ISO 22000: 2018, kärhananyň hili dolandyryş ulgamy ISO 9001:2015 halkara standartynyň talaplaryna laýyk gelýändigi halkara sertifikatlaşdyryş guramasy tarapyndan ykrar edildi.

Biziň ähli önümçiligimiz
hakynda öwren

Öwren

Täzelikler

Kilwan hakyndaky iň soňky täzelikler

Kilwan'da "Kesp" we "Rende" kökelerinde täze tagam

Kilwan 12 January, 2023

Rende hem-de Kesp kökelerde öňki banan, pyrtykal, erik tagamlaryň ýanyna goýadylan süýt kökesi hem goşuldy

Başga Habarlar

Kilwan täze önümiň üstünde işleýär

Kilwan 27 January, 2023

Şu ýerde siz özüň etjek işiňiz ýada geljekdäki öndürjek önümiňiz hakynda giňişlerýin ýazyp bilersiňiz

Başga Habarlar

Kilwan kärhanamyza işgär gerek

Kilwan 1 February, 2023

Kilwan kärhanamyza Dizaýn, Programmirleme hem-de Bughalteriýa'dan başyň çykýan işgär gerek

Başga Habarlar